Lite om Drosophila och genetik

Om Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster är en art av bananflugor, omkring 2,5 mm långa med röda ögon och gulbrun kropp med svarta ringar. Könsbestämning görs enklast genom att titta på bakkroppen, som är rundad med en tjock svart ring längst ut hos hanar och spetsig med smala svarta ringar längst ut hos honor.

D. melanogaster är en av de mest studerade modellorganismerna inom genetiken, främst på grund av att den lätt kan odlas i laboratoriemiljö och att den har en så pass kort generationstid (ca. 2 veckor under gynnsamma förhållanden). Den har dessutom bara fyra kromosompar, vilket gör genomet väldigt överskådligt. Bananflugor började användas för genetisk forskning för över 100 år sedan av forskarna Charles W. Woodworth och W. E. Castle. I början av 1900-talet utförde Thomas Hunt Morgan flera banbrytande studier med hjälp av Drosophila. Morgans elev Alfred Sturtevant fortsatte forskningen och skapade de första kromosomkartorna för Drosophila. Forskarna Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard and Eric F. Wieschaus fick 1995 års Nobelpris i medicin för forskning utförd på Drosophila.

Genom åren har Drosophila blivit mer och mer populär bland biologer, och idag använder tusentals forskare bananflugor i sin forskning. På senare tid har fokus ändras mer och mer mot embryoutvecklingen hos Drosophila och dess tillämpningar på evolutionsbiologi.

Omkring 50% av proteinsekvenserna i bananflugornas genom har motsvarigheter hos däggdjur och Drosophila används som modell i forskningen kring sjukdomar som Parkinsons och Huntingtons.

Drosophilas genom

Drosophila melanogaster har fyra kromosompar: ett X/Y-par och tre autosomala par som kort och gott brukar kallas 2, 3 och 4. Genomet består av omkring 165 miljoner baser och ca. 14 000 gener. Hela genomet har nyligen blivit kartlagt. Det något ostrukturerade sätt på vilket gener namngivs hos Drosophila är lätt ökänt inom genetikerkretsar. Namnen kommer oftast något förvirrande från den fenotyp en mutation i genen orsakar (bland de mera humoristiska exemplen kan nämnas t.ex. mutationen "cheap date" som orsakar en ökad känslighet för alkohol). Namnen på generna finns både som en full beskriving och i form av en förkortning - exempelvis angivs genen "purple eyes" (som i muterad form orsakar just lilafärgade ögon) oftast med förkortningen "pr". En stor bokstav i början av förkortningen innebär att den muterade formen är dominant. Viktigt att notera är att överkorsning endast sker hos honor hos Drosophila.

Mutationer i DrosophiLab

DrosophiLab låter dig skapa banaflugor med ett fullständigt skräddarsytt genom med hjälp av den medföljande Kromosomeditorn. Du kan bl.a. förändra vingarnas form, kroppens färg, ögonens utseende och antennerna (totalt stöds f.n. 20 gener). En fullständig förteckning över de mutationer som finns med i programmet, var deras gener finns och vad de orsakar för fenotyp finns i den kromosomkarta du kommer åt från DrosophiLabs verktygsmeny.

Länkar: Mera om Drosophila

En utmärkt sammanställning av länkar om Drosophila hittar du på The WWW Virtual Library. Här finns mängder av material med varierande svårighetsgrad.